Gå til innholdet
Meny

Vedtekter

for samvirkeforetaket Båstadmyra Barnehage SA, org. nr. 974439743. vedtatt på årsmøte den 22.03.2012

§1 Samvirkeforetaket Båstadmyra Barnehage SA


1-1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.
Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Båstadmyra Barnehage SA.

Foretaket har forretningskontor i Asker kommune.

1-2 Formål

Virksomheten har et ideelt ikke-økonomisk formål. Foretakets formål er å eie og drive barnehage til det beste for medlemmene og deres barn. Den skal søke å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forbindelse med barnas hjem. Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet. Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene. Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i foretaket.

1-3 Rettslig disposisjonsevne / Ansvar for gjeld
Foretaket er et eget rettssubjekt med begrenset ansvar for gjeld. Det enkelte medlem svarer bare med sin innbetalte andel.

1-3 Internkontroll
Barnehagen skal ha et eget internkontrollsystem. Dette er vedlikeholdt av barnehagens Daglige leder og Verneombud, og finnes tilgjengelig i egen perm på daglig leders kontor.

§2 MEDLEMSKAP

2-1 Medlemmer / Andelshavere
Foretaket er åpent for foreldre/foresatte til barn som får tilbud om barnehageplass i barnehagen og som bor i Asker kommune. Medlemskap oppnås ved tildeling av plass i barnehagen og forutsetter innbetaling av andel pr. plass på kr. 5000,- ved aksept av barnehageplass.

For bedrifter kan andelsbeløpet settes høyere hvis spesielle forhold tilsier det.

Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om barnehageplass, plikter de å bli medlem av foretaket. Medlemskapet kan etter avtale med daglig leder overdras mellom foresatte som har felles barn.

Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent.

Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

Foretaket kan bruke elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsel, informasjon, dokument og lignende etter samvirkeloven til medlemmene såfremt medlemmet uttrykkelig har godtatt det og ikke noe annet følger av lov om samvirkeforetak.

Når et medlem skal gi meldinger eller lignende etter lov om samvirkeforetak, kan medlemmet gjøre dette ved hjelp av elektronisk kommunikasjon til den e-post adressen eller på den måten daglig leder eller styret har fastsatt til dette formålet.

2-2 Andelsinnskudd
Foreldre som får tilbud om barnehageplass i barnehagen må betale ett andelsinnskudd for hver barnehageplass som er akseptert uavhengig av barnehageplassens størrelse.

Andelsinnskuddet skal være betalt før medlemmet kan benytte sin rett til bruk av barnehageplass. Et andelsinnskudd er på kr 5000,-. Andelsinnskuddet forrentes ikke.

Hvert innbetalte andelsinnskudd gir rett til én barnehageplass. Det er anledning til å betale flere andelsinnskudd.

2-3 Utmelding/oppsigelse av barnehageplass
Et medlem plikter ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som barnehageplassen blir oppsagt, med mindre annet er avtalt med styret. Utmeldingsfristen er like lang som barnehageplassens oppsigelsestid, jf tre måneder regnet fra den dagen den skriftlige utmeldingen kom frem til foretaket.

Har medlemmer flere barnehageplasser plikter medlemmet ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som siste barnehageplass blir oppsagt, med mindre annet er avtalt med styret. Utmeldingsfristen er like lang som barnehageplassens oppsigelsestid, jf tre måneder regnet fra den dagen den skriftlige utmeldingen kom frem til foretaket.

Andelsinnskudd utbetales uten renter innen utgangen av kalendermåneden etter at barnet har sluttet.

Medlemmer med flere barnehageplasser har krav på å få tilbakebetalt andelsinnskudd iht punkt 2-3 for hver barnehageplass.

2-4 Dugnad
Andelshaver må stille på to dugnadsdager per år som del av vedlikeholdsansvaret for barnehagen.

Andelshaver som uteblir fra dugnad, avkreves et gebyr på inntil kr. 500,- per uteblitte dugnad. Gebyr beregnes iht andelshavers andel av vedlikeholdskostnadene per dugnadsdag.

2-5 Åpningstider
Medlemmet forplikter å levere og hente barna innenfor den fastsatte åpningstiden.

Andelshavere som henter barn etter barnehagens åpningstid, avkreves et gebyr på kr. 300,- per påbegynte halvtime.

2-6 Omsetting av andel
Andelen kan ikke omsettes, men kreves sagt opp/utmeldt, det er likevel adgang til overdragelse av andel mellom foresatte til felles barn.

2-7 Eksklusjon/utestenging
Medlem som overtrer vedtektene eller lovlig fattede årsmøte- eller styrevedtak, skal gis en skriftlig advarsel. Ved gjentatte overskridelser, uteblitt foreldrebetaling, (jfr Foreldrebetaling § 4-4), eller hvis overskridelsen ellers er særlig grov, kan styret med alminnelig flertall ekskludere medlemmet. For øvrig gjelder samvirkeloven §23 (2).

§3 ORGANISASJON

3-1 Eierforhold
Barnehagen eies av samvirkeforetakets medlemmer.

3-2 Årsmøtet
Årsmøtet er foretakets øverste organ.

Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år.

Årsmøtet ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen møteleder.

Det føres protokoll fra årsmøtet.

3-3 Innkalling til årsmøte
Styret innkaller skriftlig til årsmøte med minst 14 dagers varsel.

Innkallingen skal klart oppgi de sakene som årsmøtet skal behandle, samt tid og sted for møtet. Forslag om vedtektsendringer skal tas inn i innkallingen.

Forslag fra medlemmene må være styret i hende senest 15. januar før årsmøtets avvikling. Endringsforslag til den utsendte sakslisten kan dog fremmes skriftlig på årsmøtet.

3-4 Saker som skal behandles på årsmøtet
1) Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen.

2) Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer på møtet, antall stemmeberettigede og hvor mange stemmer disse har.

3) Gjennomgang av styrets årsmelding.

4) Godkjennelse av årsregnskap.

5) Valg av styremedlemmer. Styreleder velges særskilt.

6) Eventuelle forslag til vedtektsendringer

7) Eventuelt forslag til oppløsning.

8) Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling

3-5 Stemmeregler for årsmøtet
Andelshavere har stemmerett etter antall andeler (én andel én stemme, to andeler to stemmer osv).

Hvert medlem kan møte ved fullmektig på årsmøtet, men ingen kan være fullmektig for mer enn et medlem. Fullmektigen må legge frem skiftlig og datert fullmakt.

Vedtak kan treffes ved alminnelig flertall blant de frammøtte. For vedtak om vedtektsendring kreves ⅔ flertall og for vedtak om oppløsning ¾ flertall blant de frammøtte.

Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være tilstede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig.

3-6 Årsmøtets behandling av forslag om vedtektsendringer/oppløsning
Årsmøtet fatter vedtak om vedtektsendring med 2/3 flertall av de avgitte stemmer med mindre samvirkeloven stiller strengere krav.

Oppløsning av foretaket besluttes av årsmøtet med ¾ flertall.

Ved oppløsning har foretakets medlemmer rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Blir det midler til overs etter tilbakebetaling av innskutte andeler, skal disse tilfalle en eller flere andre samvirkebarnehager, fortrinnsvis i samme skolekrets og i henhold til avviklingsstyrets valg og beslutning.

3-7 Ekstraordinært årsmøte
Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/4 av medlemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

For ekstraordinært årsmøte gjelder de samme saksbehandlingsregler som for ordinært årsmøte. Bare den eller de saker som foranlediger innkallingen skal behandles. Saken(e) må være meddelt styret på forhånd og være tatt med på sakslisten. Det gjelder samme regler for innkalling som for ordinært årsmøte.

3-8 Foreldreråd/Samarbeidsutvalg
Det vises til de til enhver tid gjeldende lovbestemmelser mht foreldreråd og samarbeidsutvalg, jf lov om barnehager av 17. Juni 2005.

Foreldrerådet består av foreldre / foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet velger medlemmer som representerer foreldrene i samarbeidutvalget.

Samarbeidsutvalget organiseres etter bestemmelser i barnehageloven. Utvalget skal derav bestå av like mange representanter fra barnehagens personale som for representanter valgt i foreldrerådet. SU leder er fast varamedlem til styret.

3-9 Styret
Foretaket skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 3 andre medlemmer i tillegg til 1 varamedlem. Daglig leder er fast sekretær for styret.

Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlem velges for ett år. Styreleder, styremedlemmer og varamedlem kan gjenvelges. Minimum ett styremedlem skal inneha økonomisk kompetanse, hvis mulig bør også juridisk kompetanse være representert blant styrets medlemmer.

SU leder velges som fast varamedlem til styret.

Styret skal velges av årsmøtet. Årsmøtet velger styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.

Styremøter holdes minimum 8 ganger per år. Styreleder eller et styremedlem eller daglig leder kan kreve at styret sammenkalles for å ta opp bestemte saker.

Barnehagen forpliktes utad av styret ved underskrift av styrets leder og et av de blant medlemmene valgte styremedlemmer.

3-10 Styrets oppgaver
Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter, årsmøtets vedtak og barnehagens virksomhetsplan. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

Styret skal føre protokoll over styresakene i samsvar med samvirkeloven. Protokollen skal underskrives av de styremedlemmene som har vært med på styrebehandlingen.

Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten.

Styret skal fastsette planer og budsjett for virksomheten, og orientere om budsjettet på årsmøtet.

Styret skal holde seg orientert om foretakets økonomiske situasjon og skal se til at det blir ført fullgod kontroll med virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen.

Styret velger regnskapsfører. Styret har ansvaret for at regnskapet sammen med styrets beretning legges frem for årsmøtet.

Styret skal sette i verk de undersøkelsene som styret mener er nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal sette i verk slike undersøkelser dersom en eller flere av styremedlemmene krever det.

Styret skal føre tilsyn med daglig leder og virksomheten i foretaket for øvrig. Styret bør fastsette instruks for daglig leder.

Styret har arbeidsgiveransvaret i barnehagen.

Styret skal utarbeide en styreinstruks.

3-11 Styrets vedtak
Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede eller er med på saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle styremedlemmene så langt det er mulig har fått anledning til å delta i behandlingen av styresaken. Ved forfall har varamedlem stemmerett.

Et styrevedtak krever at flertallet av de styremedlemmer som er med på behandlingen av en sak, har stemt for. Står stemmene likt, gjelder det som møtelederen har stemt for. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

Ved valg og ansettelser er den som for flest stemmer valgt eller ansatt. Styret kan på forhånd fastsette at det skal stemmes på nytt dersom ingen får flertall av de stemmene som er gitt. Står stemmetallet likt ved valg av styreleder eller møteleder, blir valget avgjort ved loddtrekning. I andre tilfeller der stemmene står likt, gjelder det som møtelederen har stemt for.

3-12 Daglig leder (styrer)
Foretakets daglige leder ansettes av styret.

Daglig leder skal stå for den daglige administrative og pedagogiske ledelsen av virksomheten i foretaket og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter forholdene i foretaket er av uvanlig art eller av stor betydning.

Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i hvert enkelt tilfelle eller når det er til vesentlig ulempe for foretaket å vente på styrevedtak. Styret skal ha melding om avgjørelsen så snart som mulig.

Daglig leder skal sørge for at foretakets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Daglig leder skal minst hver fjerde måned, i møte eller skriftlig, gi styret melding om virksomheten i foretaket, tilstand for foretaket og resultatutviklingen.

Styret og det enkelte styremedlem kan til en hver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse for bestemte saker.

§4 OPPTAK AV BARN

4-1 Opptaksprosessen
Hovedopptaket til nytt barnehageår skjer ved samordnet opptaksprosess mellom kommunale og private barnehager i Asker Kommune. Tildeling av plass skjer i henhold til barnehagens opptakskriterier og søkeres angitte prioritetsønsker.

Ved supplerende opptak i løpet av barnehageåret skal først søkere fra søkerlisten tilbys plass i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene.

4-2 Opptakskriterier og opptaksmyndighet
Båstadmyra Andelsbarnehage BA er åpen for barn fra 0 år og fram til skolestart.

Ved opptak av barn skal følgende kriterier gi fortrinnsrett med prioritet i angitt rekkefølge:

1) Barn som er gitt lovpålagt prioritet etter barnehagelovens § 13, jf barn med funksjonshemninger og barn med vedtak etter barneverntjenestelovens §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.

2) Aldersmessig fordeling iht. barnehagens avdelingsstruktur.

3) Søskenforhold til barn i barnehagen etter ansiennitet. Ansiennitet regnes fra dato for innbetalt andel. Fortrinnsrett som følge av søskenforhold gjelder i 1 år etter at siste eldre søsken har sluttet i barnehagen.

4) Barn av ansatte.

5) Hensiktsmessig kjønnsfordeling på de enkelte avdelinger.

6) Tilknytning til Hofstad og Bondi skolekrets.

Når to eller flere søkere stiller med de helt samme kriteriene og ingen andre faktorer har innvirkning på prioritet, vil utvelgelse av kandidat som tilbys barnehageplass, skje ved loddtrekning.

Styret kan godkjenne opptak av ansattes barn der det er nødvendig for rekruttering og kontinuitet. Opptak av ansattes barn forutsetter 75 % stilling eller mer.

Andelshaver som er tildelt plass får beholde denne til plassen sies opp.

Daglig Leder forbereder og innstiller for opptak, Styret godkjenner opptaket.

4-5 Klage
Avslag på søknad om barnehageplass kan påklages i henhold til forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, jf barnehagelovens § 12.

4-6 Opptaksperiode og oppsigelsesfrist
Opptaksperiode er hele året.

Barnehageplassen kan sies opp med 3 måneders varsel fra den 1. i måneden. Oppsigelse av andel medfører at barnet mister barnehageplassen med samme frist.

4-7 Permisjon
Det kan gis permisjon fra barnehageplassen i inntil 3 måneder, forutsatt at månedlig innbetaling skjer.

4-8 Foreldrebetaling
Foreldrebetalingen skal sikre en økonomisk forsvarlig drift av barnehagen etter at alle offentlige tilskudd er medregnet. Månedlig foreldrebetaling er for 11 måneder i året og innbetales forskuddsvis i henhold til praksis, der juli skal være betalingsfri, mens august skal gjelde som full måned. Ved mer enn 30 dagers overskridelse av fristen for foreldrebetaling har andelsbarnehagen anledning til å ekskludere medlemmet iht barnehagens vedtekter og motregne utestående forfalt foreldrebetaling mot andelsinnskuddet.

Gjeldende foreldrebetaling fastsettes av styret i henhold til forskrift om maksimalpris.

§5 AREALUTNYTTING / ÅPNINGSTID


5-1 Arealutnytting

Barnehagens norm for arealutnytting er 5,5 m2 leke- og oppholdsareal pr. barn, totalt 400 m2.

5-2 Åpningstid
Barnehagen er åpen fra kl. 7.00 til 17.00 mandag til fredag.

Barnehagen er stengt på høytidsdager, bevegelige helligdager og 5 planleggingsdager i året. I tillegg holdes stengt mellom jul og nyttår, onsdag før skjærtorsdag i påsken, samt 3 uker i juli.

§6 FORHOLDET TIL SAMVIRKELOVEN

Dersom ikke annet følger av vedtektene, gjelder lov om samvirkeforetak (samvirkeloven) av 29. juni 2007 nr. 81 i punkt 16.

Adresse

Haldensvingen 61
1387 Asker

Telefon

Ledelse 66789770/94984945
styrer@bastadmyra.no
Askeladden 940 51 589
anne-lill.mork@bastadmyra.no
Veslefrikk 940 51 654
hilde.kristin.johnsrud@bastadmyra.no
Rødhette 940 51 592
ellen.braathen@bastadmyra.no
Tommeliten 940 51 593
katarina.flanjak@bastadmyra.no
Utegruppene 955 53 306
Design: Tenk Kommunikasjon / Utviklet av: Imaker as